Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem naszego sklepu.

Poniżej przedstawiamy regulamin („Regulamin”) sprzedaży naszych towarów („Towary”) oferowanych w naszym sklepie internetowym („Sklep internetowy”, „Sklep”) oraz świadczenia usług związanych ze sprzedażą drogą elektroniczną, w szczególności usługi newslettera („Newsletter”) i konta („Konto”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, jak również z naszą Polityką prywatności.

Nasz Regulamin zawiera następujące informacje:

I. O nas

II. Definicje

III. Postanowienia ogólne

IV. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

V. Konto

VI. Procedura zawierania umowy sprzedaży

VII. Dostawa

VIII. Ceny i metody płatności

IX. Subskrypcja

X. Prawo do odstąpienia od umowy

XI. Reklamacje dotyczące Towarów

XII. Skargi dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

XIII. Regulamin Newslettera

XIV. Przetwarzanie danych osobowych

XV. Postanowienia końcowe

I. O nas

Właścicielem Sklepu internetowego jest Kubana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem Świętojańska 40, 81-372 Gdynia Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872098, numer REGON 387775899, numer NIP 5252847276, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000,00 PLN, adres e-mail: anna.mazur@kubanna.pl, numer telefonu +48 501 062 914 (w dalszej części „Kubana” lub „Sprzedający”).

Kubana jest producentem i dystrybutorem najwyższej jakości produktów z CBD, takich jak suplementy diety i kosmetyki, a także właścicielem marki Kubana i Paradise Boys.

II. Definicje

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

 • Konto – strona internetowa w Sklepie internetowym, na której Klient, po zarejestrowaniu i zalogowaniu się, może: składać zamówienia na Towary, przeglądać historię poprzednich zakupów, mieć dostęp do swoich danych osobowych oraz dokonywać ich zmiany;
 • Konsument – oznacza każdą osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Kubana a Klientem za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie;
 • Towary (lub Produkty) – produkty dostępne w Sklepie internetowym, które są przedmiotem Umowy sprzedaży;
 • Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem www.kubanna.pl, w którym Klient może w szczególności składać zamówienia i który świadczy inne usługi oferowane przez Sprzedającego;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towarów;
 • Subskrypcja – system sprzedaży związany ze zobowiązaniem do okresowego nabywania Towarów i polegający na automatycznym przedłużaniu tego okresu;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Towarów w Sklepie internetowym przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego kubanna.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

III. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego na stronie  www.kubanna.pl
 2. Sklep internetowy działający na stronie www.kubanna.pl prowadzi Sprzedający.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady składania Zamówień w Sklepie internetowym drogą elektroniczną;
  2. zasady zawierania Umów sprzedaży dotyczących usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
  3. zasady działania Newslettera oraz Konta.
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem, że system informatyczny wykorzystywany przez Klienta spełnia poniższe minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari lub Opera.
 5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z połączeniem internetowym.
 6. Klienci mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu poprzez link umieszczony na stronie głównej Sklepu internetowego www.kubanna.pl. Klienci mogą go również pobrać i wydrukować. Materiały do pobrania są dostępne poprzez link w dolnej części strony. Plik z Regulaminem zapisano w formacie PDF (Portable Document Format), który można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader, dostępnego na stronie internetowej Adobe Systems Software.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Tylko osoba, posiadająca zdolność do zawarcia wiążącej umowy, może korzystać ze Sklepu internetowego i nabywać Towary.
 2. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, a także może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sprzedającego.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania wiadomości i danych w związku z usługami świadczonymi w Sklepie internetowym, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do poziomu zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki zapobiegające nieuprawnionemu gromadzeniu i nieuprawnionej modyfikacji danych osobowych przekazywanych online.
 4. Klient zobowiązuje się w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Sprzedający korzysta z plików cookie na swojej stronie internetowej. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w przeglądarce internetowej Klienta. Informacje o plikach cookie zostały zawarte w Polityce Prywatności.
 6. Serwis Sklepu Internetowego umożliwia również komunikację ze Sprzedającym. W tym celu niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich pól w formularzu kontaktowym w zakładce Formularz Kontaktowy i kliknięcie przycisku „WYŚLIJ”.
 7. Opinie o produkcie może dodać jedynie Klient, który zakupił produkt.

V. Konto

 1. Klient może utworzyć Konto na stronie internetowej Sklepu. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne, ale może być niezbędne, gdy Klient chce uzyskać dostęp do niektórych treści Sklepu, w szczególności do Subskrypcji.
 2. W celu założenia Konta Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.kubanna.pl i przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego, klikając na przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. Przed założeniem Konta należy się zapoznać i zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności.
 3. Po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego do Sprzedającego, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące Konta.
 4. Umowę o świadczenie usługi Konta Klienta drogą elektroniczną uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego, o którym mowa powyżej.
 5. Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto przesyłając prośbę o usunięcie konta na adres sklep@kubanna.pl.
 6. Sprzedający może w dowolnym momencie wyłączyć Konto, jeżeli dojdzie do przekonania, że Klient nie stosuje się do któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
 7. Sprzedający ma prawo do usunięcia Konta, w tym usunięcia wszystkich danych na nim zawartych, w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu, za uprzednim powiadomieniem Klienta lub bez powiadomienia.

VI. Procedura zawierania umowy sprzedaży

 1. Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym i zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest wybranie Towaru z aktualnej oferty Sprzedającego. Wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie linka do danego Produktu, a następnie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po kliknięciu linka do Koszyka, zostanie zaprezentowane podsumowanie wybranych Towarów.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający oferuje opcję zakupu Produktów w ramach Subskrypcji, Klient przed kliknięciem przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” decyduje czy chce zakupić Subskrypcję Produktu, poprzez wybranie przycisku „Subskrybuj”, czy też chce dokonać jednorazowego zakupu Produktu, poprzez wybranie przycisku „Zakup jednorazowy”.
 3. Zamówienie należy złożyć klikając przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”.
 4. Następnie należy starannie wprowadzić dane osobowe zgodnie z nazwami pól formularza. Na tym etapie Klient może zdecydować się na rejestrację na stronie www.kubanna.pl, wybierając odpowiednią opcję i wprowadzając hasło. Do zakupu Produktów w ramach Subskrypcji wymagana jest rejestracja.
 5. Należy wybrać sposób płatności poprzez wybranie odpowiedniej opcji i zaakceptować Regulamin Sklepu internetowego, jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” stanowi ostateczne potwierdzenie zamówienia, a wprowadzone dane wraz z wybranymi opcjami nie będą już podlegały modyfikacji.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z jej postanowieniami oraz postanowieniami Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, a jej postanowienia są zgodne z Zamówieniem i Regulaminem.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Koszt dostawy zostanie wskazany w momencie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od daty wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VIII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (PL) i zawierają podatek VAT (z wyszczególnieniem stawki), ale nie obejmują kosztów dostawy, które są płatne dodatkowo i są wyszczególnione w toku transakcji.
 2. Klient ma możliwość zapłacenia ceny:
 1. METODY PŁATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM;

za wyjątkiem płatności za Subskrypcję. W tym przypadku płatność jest możliwa wyłącznie kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

IX. Subskrypcja

 1. Sprzedający może zaoferować Klientom Subskrypcję Towarów oferowanych w Sklepie internetowym.
 2. Dokonując zakupu Subskrypcji Towarów, Klient ma prawo do otrzymywania wybranych Towarów w powtarzalnych odstępach czasu (30 dni).
 3. W przypadku zmiany ceny Subskrypcji, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na 30 dni przed planowaną zmianą ceny. W takim przypadku Klient jest uprawniony do rezygnacji z dalszej Subskrypcji.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający wszelkie istotne elementy Zamówienia oraz informacje niezbędne do rezygnacji z Subskrypcji.
 5. Subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne wybrane okresy, o ile karta kredytowa lub debetowa Klienta zostanie pomyślnie obciążona na kolejny okres Subskrypcji, do momentu rezygnacji z Subskrypcji przez Klienta.
 6. Przed pobraniem opłaty za kolejny okres Subskrypcji, Klient otrzyma wiadomość e-mail z przypomnieniem o kolejnym zbliżającym się okresie Subskrypcji.
 1. Klient wyraża zgodę na pobranie opłaty za odnowienie Subskrypcji na kolejne wybrane okresy. Brak zapłaty za kolejny okres Subskrypcji skutkuje brakiem możliwości dostarczenia Zamówienia w tym okresie.
 2. Każdy kolejny okres Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie pierwszego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu Subskrypcji i obejmuje taki sam okres.
 3. Wraz z kwotą główną Klient zostanie również obciążony kosztami wysyłki.
 4. Klient ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Subskrypcji przed końcem okresu, za który została uiszczona opłata, poprzez wybranie opcji „Zrezygnuj z Subskrypcji” w ustawieniach Konta po zalogowaniu się.
 5. Sprzedający ma prawo zrezygnować z oferowania Subskrypcji. W takim przypadku Sprzedający będzie realizował każde Zamówienie, za które została dokonana płatność.

X. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od Umowy upływa po 14 dniach od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego drogą elektroniczną, pisząc na adres sklep@kubanna.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być również złożone w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, że Klient prześle informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu na odstąpienie.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dotarło do Sprzedającego.
 6. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych metod płatności, które Klient zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie postanowi inaczej; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 7. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. W celu dotrzymania wyznaczonego terminu wystarczy odesłać Towar przed jego upływem. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

XI. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Towaru, który jest zgodny z Umową sprzedaży i wolny od wad.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady w zakresie i na zasadach określonych z Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli Konsument twierdzi, że którykolwiek z dostarczonych Produktów jest wadliwy, ma prawo do złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych przez prawo lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres sklep@kubanna.pl.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może, z zastrzeżeniem i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeśli okaże się to niemożliwe poinformuje Konsumenta w tym terminie, kiedy reklama zostanie rozpatrzona. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedającego lub Produkt zostanie odebrany od Kupującego przez kuriera działającego na zlecenie Sprzedającego, po dokonaniu niezbędnych ustaleń przez strony w tym zakresie.

XII. Skargi dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający podejmuje działania służące zapewnieniu w pełni prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub zakłóceniach w funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu internetowego.
 3. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu powinny być zgłaszane przez Klienta pocztą elektroniczną na adres sklep@kubanna.pl.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni, a jeżeli okaże się to niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIII. Regulamin Newslettera

 1. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu na stronie internetowej www.kubanna.pl w celach marketingowych Sprzedającego, w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną (np. w formie Newslettera) lub telefonicznie, Klientowi świadczona będzie usługa polegająca na okresowym przesyłaniu informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”, na adres e-mail podany przez Klienta. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie, na czas nieokreślony.
 2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktowej Sprzedającego, nowościach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o Sprzedającym i jego produktach, w tym opinie, materiały prasowe, linki do zaprzyjaźnionych stron internetowych.
 3. Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany wcześniej adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z tej usługi poprzez przesłanie do Sprzedającego odpowiedniego wniosku na adres e-mail sklep@kubanna.pl.
 4. Reklamacje związane z usługą Newslettera należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: sklep@kubanna.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania i jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie powiadomi składającego reklamację o decyzji w sprawie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

XIV. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe udostępnione przez Klienta w Sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie ze wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1, z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej na niniejszej stronie internetowej.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. Jeżeli Klient jest Konsumentem stosuje się prawo państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że Sprzedający prowadzi lub kieruje swoją działalność do tego państwa.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Sprzedający informuje, że na stronie internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR – online dispute resolution).
 4. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Konsumentem rozpatrują właściwe sądy powszechne.
 5. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem rozpatrują wyłącznie sądy polskie.
 6. Wszelkie Prawa własności intelektualnej do Produktów należą do Sprzedającego lub jego licencjodawców. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.
 7. Wyłączne prawo do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego, znaki towarowe Sprzedającego, ich elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych są własnością Sprzedającego lub jego licencjodawców i podlegają odpowiedniej ochronie.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 lipca 2021 r.
Do góry