Polityka prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności naszego sklepu.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszego sklepu internetowego na stronie www.kubanna.pl („Sklep”) i składaniem zamówień za pośrednictwem Sklepu. Dbamy o ochronę bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Wykorzystujemy te dane wyłącznie z prawnie uzasadnionych celach, które określono w niniejszej polityce prywatności („Polityka prywatności”). W dokumencie wyjaśniono, w jaki sposób Państwa dane są zbierane, wykorzystywane, przekazywane i ujawniane przez Kubana Sp. z o.o.

Nasza Polityka prywatności zawiera następujące informacje:

 1. O nas
 2. Jak dbamy o Państwa dane
 3. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych
 4. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania oraz rodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 5. Profilowanie
 6. Okres przechowywania danych osobowych
 7. Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych
 8. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom z państw trzecich
 9. Przysługujące Państwu prawa
 10. Odmowa podania przez Państwa danych osobowych
 11. Pliki cookie i inne technologie
 12. Zmiany Polityki prywatności
 13. Dane kontaktowe

Wszystkie słowa pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce prywatności należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem określonym w Regulaminie naszego Sklepu dostępnego na tej stronie internetowej.

 1. O nas

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszego Sklepu na stronie www.kubanna.pl jest Kubanna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem, Świętojańska 40, 81-372 Gdynia Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000872098, numer REGON 387775899, numer NIP 5252847276, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000,00 PLN, w dalszej części „Kubana” lub „Administrator”.

Kubana Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem najwyższej jakości produktów z CBD, takich jak suplementy diety i kosmetyki oraz właścicielem marki Kubana i Paradise Boys.

 1. Jak dbamy o Państwa dane

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i podejmujemy wszelkie starania w celu ich ochrony. W szczególności dbamy, aby dane były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla naszych Klientów;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację naszych Klientów, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie ze przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1), w dalszej części zwanym „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące:

 • wykonanie umowy lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Na tej podstawie Państwa dane są przetwarzane w szczególności w celu: złożenia zamówienia, dokonania płatności, dostarczenia Państwu produktów i umożliwienia ich zwrotu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, wobec których charakteru nadrzędnego nie mają przysługujące Państwu prawa. Na tej podstawie Państwa dane są przetwarzane w szczególności: w celu rozwoju naszej działalności i poprawy zadowolenia naszych Klientów, w celach marketingu bezpośredniego, udzielania odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jak również dla naszych celów analitycznych i statystycznych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Na tej podstawie Państwa dane są przetwarzane w szczególności: w celu założenia Konta i zarejestrowania jako naszego nowego Klienta lub w celu dostarczenia Państwu naszego newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Należy pamiętać, że gdy Państwa dane są przetwarzane na tej podstawie, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, na przykład obowiązków wynikających z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 1. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania oraz rodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu

Cele przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Rodzaje danych osobowych podlegających przetwarzaniu

wykonanie umowy i podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym: płatność, dostawa, zwroty, roszczenia z tytułu rękojmi

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, informacje o płatności, szczegóły zamówienia

utworzenie Konta i zarejestrowanie jako naszego nowego Klienta

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, historia zamówień, informacje o płatności i historia płatności, historia klikania i przeglądania (w związku z plikami cookie)

udzielanie odpowiedzi na przesłane przez Klienta pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, dbanie o relacje z Klientem)

imię, adres e-mail

newsletter

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

imię, nazwisko, adres e-mail

marketing bezpośredni będziemy polecać Państwu nasze produkty za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych oraz informować Państwa o zniżkach i ofertach, które mogą być dla Państwa interesujące

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej)

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, produkty i oferty, które zostały kliknięte

administracja, rozwój, ochrona naszej działalności oraz doskonalenie naszych usług i produktów

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, ulepszanie produktów)

adres e-mail, historia zamówień, informacje o dostawie, szczegóły płatności, historia kliknięć i przeglądania (w związku z plikami cookie)

analiza Państwa aktywności na naszej stronie internetowej w celu udoskonalania naszej strony internetowej, produktów i relacji z Klientami oraz wyświetlania reklam naszych produktów i dostosowania ich zawartości do preferencji Klientów; wszystkie dane wykorzystywane do tych celów podlegają pseudonimizacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, udoskonalanie naszych produktów i strony internetowej)

szczegóły dotyczące Państwa urządzenia, adres IP, typ i wersja przeglądarki, lokalizacja, system operacyjny, informacje o Państwa aktywności w naszym Sklepie, takie jak sposób korzystania z niego, wyszukiwane produkty

wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, na przykład obowiązków podatkowych i księgowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnianie obowiązku prawnego)

imię, nazwisko, adres, informacje o płatności i szczegóły zamówienia

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora – obrona interesów Administratora)

imię, nazwisko, adres, informacje o płatności, szczegóły zamówienia

 1. Profilowanie

W naszym Sklepie możemy stosować profilowanie. Profilowanie polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w celu oceny pewnych aspektów dotyczących naszych Klientów. Możemy stosować profilowanie do celów marketingowych. Pozwala nam to lepiej poznać Państwa preferencje dotyczące naszych produktów i dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Nie wywołuje to żadnych skutków prawnych w stosunku do Państwa i podobnie nie wpływa na Państwa sytuację. Nie stosujemy żadnych innych zautomatyzowanych decyzji indywidualnych. Podejmowanie decyzji w oparciu o profilowanie jest dozwolone, gdy dana osoba udzieliła wyraźnej zgody (która może zostać wycofana w dowolnym momencie), jest dopuszczone prawem lub konieczne do zawarcia lub wykonania umowy.

 1. Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez określony czas i jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów, dla których zostały dostarczone.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane tak długo, jak długo obowiązuje ta umowa, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń oraz do wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów prawa podatkowego).

Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów będą przechowywane tak długo, jak długo prawo zobowiązuje nas do ich przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą one być przechowywane do czasu wycofania zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu, na który udzielono zgody. Po tym okresie Państwa dane będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia dla ewentualnych roszczeń.

 1. Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych

Państwa zaufanie jest dla nas sprawą kluczową. Nie sprzedajemy żadnych Państwa danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim. Jednakże, w celu dostarczenia Państwu naszych produktów i usług oraz prowadzenia naszej działalności, możemy ujawnić i udostępnić Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:

 • partnerom biznesowym, którzy wspierają nas w prowadzeniu naszej działalności, takim jak:
  • dostawcy usług technicznych, którym powierzamy dostarczanie systemów informatycznych, oprogramowania i hosting naszej strony internetowej;
  • przedsiębiorstwa, które umożliwiają realizację Państwa zamówienia, takie jak: dostawcy usług płatniczych online, firmy kurierskie, magazyny;
  • bank prowadzący nasz rachunek bankowy;
  • przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie komunikacji marketingowej i reklamy;
  • przedsiębiorstwa świadczące w naszym imieniu usługi w zakresie wysyłania

e-maili, wiadomości tekstowych i przesyłek pocztowych,

 • naszym doradcom, w tym prawnikom, księgowym, rewidentom, którzy świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi,
 • organom władzy, jeżeli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych w celu zachowania zgodności z wszelkimi przepisami prawa.

Proszę pamiętać, że wiele z tych podmiotów otrzymujących dane ma niezależne prawo lub obowiązek przetwarzania Państwa danych osobowych. Dlatego też zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych podmiotów.

 1. Przekazywanie danych osobowych odbiorcom z państw trzecich

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dzieje się tak zazwyczaj, gdy podmiot współpracujący z nami świadczy swoje usługi poza EOG. Każde takie przekazanie Państwa danych osobowych będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. Zapewnimy odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych. Może to również obejmować stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych, przyjętych przez Komisję Europejską, które zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych.

Korzystamy także z narzędzi Google Analytics od Google LLC, 1600 Amphitheate Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, w celu analizowania sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Google LLC także posiada certyfikat Privacy Shield. Tutaj można uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Więcej o Google Analytics w części „Pliki cookie i inne technologie”.

 1. Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i wskazanymi w nich ograniczeniami, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych, a także szczegółowych informacji o sposobie ich przetwarzania;
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie ma powodu do ich dalszego przez nas przetwarzania. Jednak nie zawsze możemy całkowicie usunąć Państwa dane osobowe, na przykład wtedy, gdy są nam one nadal potrzebne do wypełnienia obowiązków prawnych lub do rozpatrzenia roszczeń. O takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni w odpowiedzi na Państwa żądanie;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – uprawnia do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych sytuacjach, na przykład, gdy zakwestionowali Państwo prawdziwość swoich danych osobowych lub sprzeciwili się przetwarzaniu przez nas Państwa danych, ograniczenie to obowiązuje przez okres umożliwiający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania cyfrowej kopii swoich danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych. Prawo to jest ograniczone do sytuacji, w których przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody użytkownika lub na podstawie umowy;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku nie jesteśmy już uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – mają Państwo prawo zażądać od nas interwencji, jeżeli decyzja oparta na profilowaniu wywołuje skutki prawne dla Państwa lub wpływa na Państwa w podobny znaczący sposób;
 • prawo do złożenia skargi – w przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odpowiemy na Państwa żądania bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty jego otrzymania. Okres ten może zostać w razie potrzeby przedłużony o dwa kolejne miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Powiadomimy Państwa o każdym takim przedłużeniu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa wniosku wraz z podaniem przyczyn opóźnienia.

 1. Odmowa podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w naszym Sklepie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z większości funkcjonalności naszego Sklepu, w szczególności w celu złożenia zamówienia i wykonania umowy, subskrybowania newslettera. Niepodanie danych osobowych może skutkować niemożnością wykonania większości czynności na naszej stronie internetowej.

 1. Pliki cookie i inne technologie

Nasza strona internetowa, jak większość innych, korzysta z plików cookie. Pliki cookie są małymi plikami z informacjami, które pozwalają naszej stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika i są pobierane na urządzenie użytkownika podczas jego wizyty na naszej stronie internetowej, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Pliki cookie są następnie wysyłane z powrotem na naszą stronę internetową przy każdej kolejnej wizycie lub na inną stronę, która rozpoznaje te pliki.

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji za pomocą plików cookie jest możliwe na podstawie Państwa zgody. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej przedstawiamy Państwu informacje na temat korzystania z plików cookie i prosimy o ich akceptację.

Dzięki plikom cookie korzystanie ze stron internetowych jest znacznie łatwiejsze, a ich zawartość dostosowana do oczekiwań i preferencji ich użytkowników.

Pliki cookie wykorzystujemy do następujących celów:

 • dostosowania zawartości naszej strony internetowej do Państwa preferencji i zoptymalizowania korzystania z naszej strony;
 • rozpoznania urządzenia użytkownika i utrzymania sesji po zalogowaniu się użytkownika,
 • tworzenia statystyk, które pozwolą nam rozwijać nasz Sklep i produkty oraz lepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów
 • wyświetlania reklam naszych produktów i dostosowania ich zawartości do preferencji naszych Klientów.

Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa podstawowe rodzaje plików cookie: cookie sesyjne i trwałe.

Sesyjne pliki cookie to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się lub zakończenia sesji.

Trwałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez okres określony w parametrach pliku lub do momentu ich usunięcia. Oznacza to, że jego informacje będą przekazywane do serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi Sklep.

Poza plikami cookie, które należą do naszej domeny, nasza strona internetowa może również korzystać z plików cookie osób trzecich. Wynika to z faktu, że osoby trzecie udostępniają nam pewne funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Korzystamy z usług następujących firm, które używają plików cookie na naszej stronie internetowej:

 • Google Analytics,
 • narzędzia marketingowe Google,
 • Hotjar

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie pozwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika. W każdej chwili można zarządzać korzystaniem z plików cookie, w tym blokowaniem i usuwaniem, korzystając z ustawień prywatności na naszej stronie internetowej lub w Państwa przeglądarce. Mogą Państwo również zablokować tylko pliki cookie osób trzecich, akceptując pliki cookie używane bezpośrednio przez Administratora. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie korzystania z plików cookie może spowodować trudności w korzystaniu z naszej strony internetowej i wpłynąć na niektóre dostępne funkcje.

Google Analytics

Jak wspomniano powyżej, korzystamy z Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. Google gromadzi informacje o Państwa lokalizacji (na podstawie Państwa adresu IP) i Państwa zachowaniu podczas dostępu do naszej strony internetowej (na podstawie plików cookie) poprzez użycie przez nas powyższego narzędzia na naszej stronie internetowej. Google Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej za pomocą analitycznych plików cookie. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów i dostosować naszą ofertę do tych potrzeb. Mogą Państwo zrezygnować z Google Analytics instalując dodatek do przeglądarki internetowej pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Wtyczki mediów społecznościowych

Nasz Sklep korzysta z wtyczek Facebooka i Instagrama. Wtyczki te łączą Państwa bezpośrednio z naszymi profilami w mediach społecznościowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych portali społecznościowych. Należy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te polityki.

 1. Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od 27 lipca 2021 r.

Niniejsza Polityka prywatności może być zmieniana stosownie do potrzeb, na przykład w celu dostosowania się do nowych wymogów nałożonych przez obowiązujące prawo, w szczególności biorąc pod uwagę ochronę danych osobowych lub praw konsumentów lub z powodu wymogów technicznych. O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej.

 1. Dane kontaktowe

Chętnie odpowiadamy na wszelkie Państwa pytania dotyczące Państwa danych osobowych oraz na Państwa wnioski o uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat naszej Polityki prywatności.

Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • pocztą tradycyjną:
  Świętojańska 40, 81-372 Gdynia
 • telefonicznie:
  +48 501 062 914
 • pocztą elektroniczną:
  anna.mazur@kubanna.pl
  .
Do góry